Αρχική Σελίδα/Home
Ποιοι Είμαστε
Who we are
Οργανώσεις-Μέλη
Θεματικοί Άξονες
Δράση
Ανακοινώσεις/Δημοσιεύσεις
Θέσεις
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Υπομνήματα
Petitions
Φωτογραφίες
Blog
Συχνές Ερωτήσεις
Περιβαλλοντική νομοθεσία
Συνδέσεις
Επικοινωνία/Contact us
Στατιστικά
Επισκέψεις μήνα: 995
Συνολικές Επισκέψεις: 95411
   
Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΜΚΟ)

Η Ομοσπονδία ιδρύθηκε το 1988 και αποτελεί δίκτυο 20 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Κύπρο, που ενεργοποιούνται στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας και του πολιτισμού. Η Ομοσπονδία συντονίζει και υποστηρίζει τις ενέργειες των μελών της, εφόσον αυτές συμβαδίζουν με της αρχές ίδρυσής της. Οι οργανώσεις-μέλη διατηρούν τη λειτουργική και διοικητική τους αυτονομία.

 

Η Ομοσπονδία είναι επίσημα αναγνωρισμένη από τη πολιτεία, και συμμετέχει σε συναφή με τις δραστηριότητες της Συμβούλια, Επιτροπές και σώματα, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.  Δεν αποτελεί πολιτικό κίνημα και επιδιώκει μέσω της δράσης της να διαφυλάσσει τον υπερκομματικό της χαρακτήρα, όπου δε κρίνεται χρήσιμο, για σκοπούς προώθησης των στόχων για τους οποίους ιδρύθηκε, συνεργάζεται με όλους τους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι εργάζονται για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

 

Καταθέτει απόψεις σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές με μόνιμη παρουσία στις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, καθώς επίσης εκπροσωπείται με βάση ισχύουσα νομοθεσία, και εν δυνάμει μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε πληθώρα Εθνικών Επιτροπών και Διοικητικών Συμβουλίων.  Σημαντική είναι η συμμετοχή στην Επιτροπή Αξιολόγησης Μελετών Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από έργα και στην Επιτροπή Αξιολόγησης Μελετών Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Σχέδια ή/και Προγράμματα. 

 

Μία από τις κύριες δράσεις της Ομοσπονδίας είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης.  Ως εκ τούτου γνωστοποιεί τις ενέργειες της στο ευρύ κοινό, διοργανώνει εκθέσεις, συνέδρια και διαλέξεις για περιβαλλοντικά και πολιτισμικά ζητήματα. Συμμετέχει με εκπροσώπους της σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα για την προώθηση των θέσεων της και την ενημέρωση του πολίτη στα θέματα με τα οποία ασχολείται.

 

Συμμετέχει, επίσης, σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον, και τον πολιτισμό, όπως πχ. τη δημιουργία δικτύων ποδηλατοδρόμων, την προώθηση συστημάτων ανακύκλωσης, τη διάσωση και προστασία της  αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κ.α.

 

Είναι μέλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Περιβαλλοντικών οργανισμών, όπως το IUCN (Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης), το EEB (Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος) και το MIO-ECSDE (Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη), βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνεργάζεται με διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως το WWF (Διεθνές Ταμείο για την Άγρια Ζωή), την Greenpeace, κ.α.

 

Η Ομοσπονδία λειτουργεί βάσει σχετικού Καταστατικού.  Κάθε οργάνωση, ανεξαρτήτως αριθμού μελών, ορίζει ένα άτομο ως εκπρόσωπό της στη Συντονιστική Επιτροπή, για διάρκεια ενός έτους, από την οποία εκλέγεται το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Η Συντονιστική Επιτροπή και το Συμβούλιο συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα και διαμορφώνουν τις ενέργειες και θέσεις της Ομοσπονδίας.  Η λειτουργία της Ομοσπονδίας βασίζεται  στην εθελοντική εργασία των μελών και των συνεργατών της και στους έμμισθους επιστημονικούς της συνεργάτες.

Βάσει του Καταστατικού μία οργάνωση για να γίνει μέλος της Ομοσπονδίας πρέπει:

  1. να συμπληρώσει το σχετικό έντυπο, αίτησης.
  2. να έχει νομική οντότητα ως και περιβαλλοντική δράση που βεβαιώνεται από τη δραστηριότητα, τις δημοσιεύσεις της, και άλλα σχετικά.
  3. να έχει συγκεκριμένη έδρα
  4. να έχει τουλάχιστον 20 μέλη.
  5. να πληρώσει το τέλος εγγραφής και την πρώτη ετήσια συνδρομή που κατατίθενται με το έντυπο αίτησης που αναφέρεται στο (α).

Κάθε αίτηση που υποβάλλεται ως εις το (α) εξετάζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία και αποφασίζει επ’ αυτής με βάση τα έγγραφα που υποβλήθηκαν. Σε περίπτωση που η απόφαση της Συντονιστικής είναι αρνητική, αυτή μπορεί να εφεσιβληθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, που ακολουθεί, της οποίας η απόφαση είναι τελεσίδικη για την περίοδο μέχρι της επόμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.  

 
   

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (MKO)  

Η Ομοσπονδία ιδρύθηκε το 1988 και αποτελεί δίκτυο 19 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που ενεργοποιούνται στους τομείς του περιβάλλοντος και του πολιτισμού. Η Ομοσπονδία συντονίζει και υποστηρίζει τις ενέργειες των μελών της, εφόσον αυτές συμβαδίζουν με της αρχές ίδρυσής της. Οι οργανώσεις-μέλη διατηρούν τη λειτουργική και διοικητική τους αυτονομία.   Διαβάστε Περισσότερα

"Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Άμα δε σωθεί εγώ θα φταίω".  Ν. Καζαντζάκης, Ασκητική.

Επικείμενες Εκδηλώσεις Upcoming Events

Καμία εκδήλωση για την

Home